«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην»

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου…

Δοξαστικό της Θ´ Ώρας των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων

Το δοξαστικό της Θ΄ Ώρας της δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων αποτελεί ένα εξαίσιο δείγμα της ποιητικής και μελουργικής εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Το δοξαστικό είναι «δίχορον», είναι χωρισμένο δηλαδή σε μέρη και ψέλνεται από τους δύο χορούς των ψαλτών. Της ψαλμώδησης προηγείται εμμελής απαγγελία, η οποία λειτουργεί ως εξαγγελία του μεγάλου γεγονότος που πρόκειται να εορταστεί. Το ποιητικό κείμενο είναι μελοποιημένο σε ήχο πλάγιο του Α΄, αποτελώντας μια από τις κλασικότερες και γνωστότερες αυτόμελες συνθέσεις της μεταβυζαντινής μελοποιητικής παράδοσης.

Κεντρικό πρόσωπο αποτελεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος προεξάρχοντας της πανηγύρεως, μας καλεί σε μετάνοια και βίωση των γεγονότων της μεγάλης δεσποτικής γιορτής.

 

Ἦχος πλ .α’

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου, μεθ’ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν, καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ’ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι· τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος· καὶ δεῦρο στῆθι μεθ’ ἡμῶν, ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.

Απόδοση στη Νεοελληνική*

Το χέρι σου εκείνο που άγγιξε την ολοκάθαρη κεφαλή του Δεσπότη και με το οποίο Αυτόν με το δάκτυλό σου κατέδειξες σε εμάς, ύψωσέ το υπέρ ημών, Βαπτιστή, επειδή παρρησία έχεις πολλή. Διότι και ως μεγαλύτερος των Προφητών όλων από Εκείνον έχεις αναγνωριστεί. Και τα μάτια σου πάλι, τα οποία το Πανάγιο Πνεύμα είδαν να έχει κατέλθει με μορφή περιστεριού, στρέψε τα προς τα άνω, προς Εκείνον, Βαπτιστή, προκαλώντας για χάρη μας [τη θεία] συγχώρηση. Και έλα, στάσου ανάμεσά μας, επιβεβαιώνοντας τον ύμνο [αυτόν ως αληθή] και προεξάρχοντας στην πανήγυρη.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. (2017)

*Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Επιτρέπεται η χρήση της μετάφρασης για μη εμπορικό σκοπό,
με τον όρο της παραπομπής στην παρούσα Ιστοσελίδα

(Visited 3,155 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις