Στιχηρά ιδιόμελα Εσπερινού Πεντηκοστής

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προσθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν·

Στιχηρά ιδιόμελα Εσπερινού Πεντηκοστής

Ἦχος α’

Απόδοση στη Νεοελληνική*

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προσθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν· καὶ τὸ μυστήριον ὅσον ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον. Διὸ βοῶμεν σοι: Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι.

 

Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή, του Πνεύματος την επιδημία και την συμπλήρωση της προθεσμίας από την επαγγελία της ελπίδας. Και το μυστήριο αυτό είναι συγκλονιστικό και σεβάσμιο. Γι’ αυτό και εμείς κραυγάζουμε για εσένα Κύριε, Δημιουργέ του παντός, δόξα σοι.
Γλώσσες ἀλλογενῶν, εκαινούργησας Χριστὲ τοὺς σοὺς Μαθητὰς, ἵνα δι’ αὐτῶν σε κηρύξωσι, τὸν ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεὸν, τὸν παρέχοντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Με τις γλώσσες άλλων εθνών, μεταμόρφωσες τους Μαθητές σου, για να κηρύξουν μέσω αυτών, τον αθάνατο Λόγο και Θεό, Αυτός που παρέχει στις ψυχές μας το μέγα έλεος.
Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνἐδειξεν, ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς Εκκλησίας. Ὁμοούσιε, καὶ ὁμὀθρονε τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι. Τα πάντα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα· αναβλύζει τις προφητείες, τους ιερείς ολοκληρώνει, στους αγράμματους την σοφία δίδαξε, καθιστώντας τους από αλιείς σε θεολόγους και συγκροτεί το όλον του θεσμού της Εκκλησίας. Ομοούσιε και ομόθρονε, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, Παράκλητε, δόξα σοι.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 638 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις