Α' Εωθινόν Δοξαστικό

Α’ Εωθινόν Δοξαστικό – Εἰς τὸ ὄρος τοὶς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις…

Α’ Εωθινόν Δοξαστικό

Εἰς τὸ ὄρος τοὶς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος, καὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν ὑπ’οὐρανον ἐξαπεστέλλοντο, κηρύξαι τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν , καὶ τὴν εἰς Οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν, οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Στους μαθητές Του, που σύμφωνα με την δική Του παραγγελία πήγαν βιαστικά στο βουνό της Γαλιλαίας, επειδή από τα χαμηλά θα ανέβαινε πια στον ουρανό, εμφανίσθηκε ανάμεσά τους ο Κύριος. Και αφού Τον προσκύνησαν και διδάχθηκαν από όλα τα γεγονότα πως Εκείνος έχει πλέον λάβει όλη την εξουσία, έλαβαν την αποστολή να κηρύξουν σε όλη τη γη που σκεπάζει ο ουρανός, την εκ νεκρών Του ανάστασή και την επάνοδό Του στον ουρανό. Σε αυτούς υποσχέθηκε ο Χριστός και Θεός μας, ο αψευδής Σωτήρας των ψυχών μας, πως θα είναι μαζί τους μέχρι της συντελείας των αιώνων.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 333 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις