Δοξαστικό του εσπερινού της Αναλήψεως

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν Θεότητα.

Στιχηρό ιδιόμελο της Αναλήψεως
Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἦχος πλ. β

Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μὴ χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ, καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος, συναναστραφείς, σήμερον ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, καὶ τὴν πεσοῦσαν φύσιν ἡμῶν συμπαθῶς ἀνυψώσας, τῷ Πατρὶ συνεκάθισας· ὅθεν αἱ οὐράνιαι τῶν ἀσωμάτων τάξεις, τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, ἐξίσταντο θάμβει, καὶ τρόμῳ συνεχόμεναι, τὴν σὴν φιλανθρωπίαν ἐμεγάλυνον. Μεθ’ ὧν καὶ ἡμεῖς οἱ ἐπὶ γῆς, τὴν πρὸς ἡμᾶς σου συγκατάβασιν, καὶ τὴν ἀφ’ ἡμῶν Ἀνάληψιν δοξολογοῦντες, ἱκετεύομεν λέγοντες· ὁ τοὺς μαθητὰς καὶ τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, χαρᾶς ἀπείρου πλήσας ἐν τῇ σῇ Ἀναλήψει, καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, τῶν ἐκλεκτῶν σου τῆς χαρᾶς, εὐχαῖς αὐτῶν, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Απόδοση στη Νεοελληνική*

Χωρίς να χωρισθείς από την αγκαλιά του Πατέρα και συναναστρεφόμενος ως άνθρωπος με τους ανθρώπους πάνω στη γη, γλυκύτατε Ιησού, σήμερα αναλήφθηκες μέσα στην δόξα Σου από το όρος των Ελαιών. Και την πεπτωκυία φύση μας με μεγάλη συμπάθεια ανύψωσες, στέκοντας πλάι στον Πατέρα Σου . Γι’ αυτό τον λόγο τα ουράνια τάγματα των ασωμάτων αγγέλων, μένουν έκπληκτα από το θαύμα, ξαφνιάζονται, με τρόμο διακατέχονται και εσύ φανερώνεις την άπειρη φιλανθρωπία Σου. Έτσι λοιπόν και εμείς που βρισκόμαστε στην γη, δοξολογούμε την συγκατάβασή Σου και την Ανάληψή Σου από εμάς και ικετεύουμε λέγοντας: όπως ακριβώς τους μαθητές και την Θεοτόκο, με άπειρη χαρά τους γέμισες με την Ανάληψή Σου, αξίωσε και εμάς να έχουμε των εκλεκτών την χαρά και με τις ευχές αυτών το μέγα Σου έλεός.

Στιχηρό Προσόμοιο Αίνων της Αναλήψεως
Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἦχος β’

Ἐτέχθης, ὡς αὐτὸς ἠθέλησας, ἐφάνης, ὡς αὐτὸς ἠβουλήθης, ἔπαθες σαρκί, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ἀνέστης, πατήσας τὸν θάνατον, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν Θεότητα.

Απόδοση στη Νεοελληνική*

Γεννήθηκες, όπως εσύ θέλησες, φανερώθηκες με τον τρόπο που αποφάσισες. Έπαθες κατά την σάρκα, Θεέ μας και αναστήθηκες από τους νεκρούς, πατώντας τον θάνατο. Αναλήφθηκες μέσα στη δόξα, εσύ που γεμίζεις με την παρουσία ολάκερο τον κόσμο και έστειλες σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, για να ανυμνούμε και να δοξάζουμε την Θεότητά Σου.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 405 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις