Απόστολος Κυριακής 7 Ιανουαρίου – Σύναξη Τιμίου Προδρόμου

Και αφού ο Παύλος έθεσε πάνω τους τα χέρια του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς

Κυριακή μετά τα Φώτα – Σύναξη Τιμίου Προδρόμου (Πράξ. 19.1-8)

Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας εἶπε πρὸς αὐτούς· εἰ Πνεῦμα Ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα Ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· εἰς τί οὖν βαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαῤῥησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και αφού ο Παύλος έθεσε πάνω τους τα χέρια του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς

Συνέβη δε, όταν ο Απολλώ ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος, αφού είχε διέλθει από τα βορειότερα μέρη, να έλθει στην Έφεσο. Και βρίσκοντας κάποιους μαθητές, είπε προς αυτούς: «Λάβατε Πνεύμα Άγιο, όταν πιστέψατε;». Και εκείνοι είπαν προς αυτόν: «Αλλά ούτε [καν] ακούσαμε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο». Και είπε προς αυτούς: «Σε τι λοιπόν βαπτιστήκατε;». Οι δε είπαν: «Στο βάπτισμα του Ιωάννη». Είπε δε ο Παύλος: «Ο Ιωάννης μεν βάπτισε [με] βάπτισμα μετανοίας, λέγοντας προς τον λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν μετά από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό». Και όταν άκουσαν [αυτά], βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος έθεσε πάνω τους τα χέρια του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς, και μιλούσαν [ξένες] γλώσσες και προφήτευαν. Ήταν δε όλοι [αυτοί] περίπου δώδεκα άνδρες. Και αφού εισήλθε στη συναγωγή, μιλούσε με παρρησία επί τρεις μήνες, διαλεγόμενος και πείθοντας σχετικά με [όσα κήρυττε για] τη Βασιλεία του Θεού.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 252 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις