Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων 20.5.2018

«Και η αιώνια ζωή είναι αυτή: Να αναγνωρίζουν Εσένα, ως τον μόνο αληθινό Θεό, όπως και εκείνον που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».

Των Αγίων Πατέρων

«αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν».

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς».

Απόδοση στην Νεοελληνική

«Και η αιώνια ζωή είναι αυτή: Να αναγνωρίζουν Εσένα, ως τον μόνο αληθινό Θεό, όπως και εκείνον που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».

Αφού είπε αυτά ο Ιησούς έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα έφτασε η ώρα· φανέρωσε την δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου. Εσύ είσαι αυτός που Του παρέδωσες την εξουσία για κάθε άνθρωπο· ώστε να δώσει την αιώνια ζωή, σε όλους αυτούς που Του εμπιστεύτηκες. Και η αιώνια ζωή είναι αυτή: Να αναγνωρίζουν Εσένα, ως τον μόνο αληθινό Θεό, όπως και εκείνον που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα την δόξα σου στην γη. Το έργο που μου έδωσες να κάνω, το ολοκλήρωσα. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σου, με την δόξα που είχα δίπλα σου, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά Σου στους ανθρώπους, τους οποίους μου παρέδωσες, παίρνοντάς τους από τον κόσμο. Ανήκαν σε Εσένα, τους έδωσες σε εμένα και έχουν δεχτεί τον λόγο Σου. Τώρα γνωρίζουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από Εσένα· τις διδαχές που έδωσες, εγώ τις παρέδωσα σε αυτούς, κι αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως από εσένα προέρχομαι και πίστεψαν πως Εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς Σε παρακαλώ· δεν Σε παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς, τους οποίους μου παρέδωσες, αφού ανήκουν σε Εσένα. Κι όλα όσα είναι δικά μου είναι δικά Σου και τα δικά μου, είναι δικά Σου και έχω δοξασθεί δια μέσω αυτών. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο· αυτοί όμως είναι στον κόσμο, και εγώ προς Εσένα έρχομαι. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με την δύναμη του ονόματος που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με την δύναμη του ονόματός Σου. Αυτούς τους οποίους μου έδωσες τους διαφύλαξα, κανένας άνθρωπος από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν και τα λόγια της Γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε Εσένα, και τα λέω αυτά όσο είμαι στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 247 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις