Δοξαστικό Αίνων Κυριακής των Βαΐων

Κύριε, πού θέλεις να ετοιμάσουμε το Πασχάλιο το δείπνο;

Δοξαστικό Αίνων Κυριακής των Βαΐων

Ἦχος πλ β’ Ἰδιόμελον

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα, ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Έξι μέρες πριν από το Πάσχα, ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία. Προσήλθαν μαζί με Αυτόν και οι μαθητές του, λέγοντάς Του: «Κύριε, πού θέλεις να ετοιμάσουμε το Πασχάλιο το δείπνο;» Αυτός τότε τους έστειλε στην απέναντι πόλη (Ιερουσαλήμ) να βρουν εκεί άνθρωπο, ο οποίος βαστάει κεραμικό σκεύος γεμάτο νερό. Ακολουθήστε, λοιπόν, αυτόν και πείτε στον οικοδεσπότη. «Ο Διδάσκαλος λέει ότι με εσένα θα κάνω τούτο το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου.»

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

*Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Επιτρέπεται η χρήση της μετάφρασης για μη εμπορικό σκοπό,
με τον όρο αναφοράς της πηγής (παραπομπή στην παρούσα Ιστοσελίδα)

(Visited 433 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις