Απόστολος Κυριακής 22 Οκτωβρίου 2017 – Κυριακή κ´ επιστολών

Και σας καθιστώ γνωστό, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιο που ευαγγελίσθηκε σε εσάς από εμένα δεν είναι έργο ανθρώπου

Κυριακή κ´ επιστολών (Γαλ. 1.11-19)

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και σας καθιστώ γνωστό, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιο που ευαγγελίσθηκε σε εσάς από εμένα δεν είναι έργο ανθρώπου

Και σας καθιστώ γνωστό, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιο που ευαγγελίσθηκε [σε εσάς] από εμένα δεν είναι έργο ανθρώπου. Διότι ούτε εγώ το παρέλαβα από [κάποιον] άνθρωπο ούτε το διδάχθηκα [από άνθρωπο], αλλά [το παρέλαβα] μέσα από αποκάλυψη του [ίδιου του] Ιησού Χριστού. Ασφαλώς [θα] μάθατε για τη συμπεριφορά μου, [την οποία] κάποτε [είχα, όταν ήμουν ενταγμένος] στον Ιουδαϊσμό, το ότι [δηλαδή] με υπερβολικό ζήλο καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξολοθρεύσω [σαν άλλη πόλη πολιορκούμενη], και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πολύ περισσότερο από πολλούς συνομηλίκους του γένους μου, όντας περισσότερο [από αυτούς] ζηλωτής των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν όμως ο Θεός, ο οποίος με είχε διαλέξει [ήδη] από [τότε που βρισκόμουν εντός] της κοιλίας της μητέρας μου και με κάλεσε μέσα από τη Χάρη του να αποκαλύψω τον Υιό του στον εαυτό μου [μέσα από την καρδιά και τη ζωή μου], για να τον ευαγγελίζομαι στα έθνη, αμέσως, δεν έτρεξα για να συσκεφθώ με [άνθρωπο που είναι μόνο] σάρκα και αίμα [δηλαδή όχι αναγεννημένος πνευματικά], ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα [πηγαίνοντας] προς τους πριν από εμένα αποστόλους, αλλά έφυγα στην Αραβία και [ύστερα] πάλι επέστρεψα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από τρία χρόνια ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα, για να εξιστορήσω [όσα είχαν συμβεί] στον Πέτρο και παρέμεινα κοντά του δεκαπέντε ημέρες. Και άλλον από τους αποστόλους δεν είδα, εκτός από τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 173 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις