Στιχηρά Εσπερινού Υπαπαντής

Αυτός είναι ο εκ Θεού Θεός Λόγος· ο οποίος σαρκώθηκε για εμάς και έσωσε τον άνθρωπο. Αυτόν, λοιπόν, ας προσκυνήσουμε.

Στιχηρά Εσπερινού Υπαπαντής

 

Ἦχος α’ (Ἰδιόμελα)

Γερμανού
Λέγε Συμεών, τίνα φέρων ἐν ἀγκάλαις, ἐν τῷ ναῷ ἀγάλλῃ; τίνι κράζεις καὶ βοᾷς; Νῦν ἠλευθέρωμαι· εἶδον γὰρ τὸν Σωτῆρά μου· Οὗτός ἐστιν, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, οὗτός ἐστιν ὁ ἐκ Θεοῦ Θεὸς Λόγος, ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον· Αὐτὸν προσκυνήσωμεν.

Απόδοση στη Νεοελληνική*

 

Πες μας Συμεών. Ποιόν κρατάς στην αγκαλιά σου και χαίρεσαι μέσα στον ναό; Σε ποιόν κράζεις και βοάς; Τώρα είμαι ελεύθερος γιατί αντίκρισα τον Σωτήρα μου. Αυτός είναι που γεννήθηκε από την Παρθένο. Αυτός είναι ο εκ Θεού Θεός Λόγος· ο οποίος σαρκώθηκε για εμάς και έσωσε τον άνθρωπο. Αυτόν, λοιπόν, ας προσκυνήσουμε.

Δέχου Συμεών, ὃν ὑπὸ τὸν γνόφον, Μωσῆς νομοθετοῦντα, προεώρα ἐν Σινᾷ, βρέφος γενόμενον, νόμῳ ὑποταττόμενον. Οὗτός ἐστιν, ὁ διὰ νόμου λαλήσας οὗτός ἐστιν, ὁ ἐν Προφήταις ῥηθείς, ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον· Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. Ας δεχτείς Συμεών, αυτόν τον οποίο είχε δει μέσα στον γνόφο ο Μωυσής να νομοθετεί στο όρος Σινά. Αυτόν τον οποίο έγινε βρέφος και υποτάχθηκε στον νόμο των ανθρώπων. Αυτός είναι που μίλησε μέσα από τον νόμο. Αυτός είναι που εκφράστηκε μέσα από τους προφήτες· ο οποίος σαρκώθηκε για εμάς και έσωσε τον άνθρωπο. Αυτόν λοιπόν ας προσκυνήσουμε.
Δεῦτε καὶ ἡμεῖς, ᾄσμασιν ἐνθέοις, Χριστῷ συναντηθῶμεν, καὶ δεξώμεθα αὐτόν, οὗ τὸ σωτήριον ὁ Συμεὼν ἑώρακεν. Οὗτός ἐστιν, ὃν ὁ Δαυῒδ καταγγέλλει οὗτός ἐστιν, ὁ ἐν Προφήταις λαλήσας, ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, καὶ νόμῳ φθεγγόμενος· Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. Εμπρός λοιπόν και εμείς, με άσματα ένθεα, ας συναντηθούμε με τον Χριστό. Και ας υποδεχτούμε Αυτόν, στον οποίο ο Συμεών αντίκρισε το ίδιο το γεγονός της σωτηρίας. Αυτός είναι Εκείνος για τον οποίο κηρύττει ο Δαυίδ. Αυτός είναι που λάλησε μέσα από τους προφήτες· ο οποίος σαρκώθηκε για εμάς και καταθέτει λόγο με τον νόμο του. Αυτόν λοιπόν ας προσκυνήσουμε.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

*Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Επιτρέπεται η χρήση της μετάφρασης για μη εμπορικό σκοπό,
με τον όρο αναφοράς της πηγής (παραπομπή στην παρούσα Ιστοσελίδα)

(Visited 430 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις