Απόστολος Κυριακής 3 Δεκεμβρίου 2017

Τραγουδώντας και ψάλλοντας στον Κύριο με την καρδιά σας…

Κυριακή κς´ επιστολών (Εφ. 5.8-19)

ᾌδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ…

Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· – ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· – δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾿ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Τραγουδώντας και ψάλλοντας στον Κύριο με την καρδιά σας…

Να πορεύεστε [να ζείτε] ως τέκνα του φωτός ­– γιατί ο καρπός του [Αγίου] Πνεύματος [μέσα στην καρδιά, εκδηλώνεται] με κάθε καλοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια – εξετάζοντας τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Και να μην συμμετέχετε στα άκαρπα έργα του σκότους, αλλά μάλλον να τα ελέγχετε, διότι αυτά που γίνονται από αυτούς [τους σκοτεινούς ανθρώπους] κρυφά, είναι αισχρό και να τα πει κανείς. Όλα, όμως, όταν ελέγχονται από το φως, φανερώνονται. Διότι κάθε τι που φανερώνεται, είναι φως. Γι’ αυτό και λέει: «Σήκω, εσύ που κοιμάσαι, και αναστήσου [σήκω επάνω] από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει». Προσέχετε λοιπόν πώς πορεύεστε με ακρίβεια, όχι σαν ασύνετοι αλλά ως σοφοί, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο, διότι οι ημέρες [στις οποίες ζούμε] είναι «πονηρές» [γεμάτες πειρασμούς]. Γι’ αυτό μην γίνεσθε άφρονες, αλλά να κατανοείτε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και να μην μεθάτε με κρασί, κάτι, στο οποίο υπάρχει ασωτία, αλλά να γεμίζετε [μέσα σας] με Πνεύμα [Άγιο], μιλώντας ο ένας στον άλλο με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, τραγουδώντας και ψάλλοντας στον Κύριο με την καρδιά σας.

 

Εικόνα: Λεπτομέρεια από την αρχή της προς Εφεσίους Επιστολής σε χειρόγραφο των αρχών του 12ου αιώνα (Walters Ms. W.533, fol. 227v). Πηγή: http://www.thedigitalwalters.org

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 317 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις